Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
Filiala Galați


Legea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical. Citeste mai mult…

Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Citeste mai mult…

Regulamentul de organizare a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Citeste mai mult …


ÎN ZILELE DE 23 – 24 – 25 OCTOMBRIE 2019 SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA CU PUBLICUL LA SEDIUL FILIALEI OAMGMAMR GALAŢI,
PENTRU ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL

VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNTELEGERE!!!

COMISIA LOCALĂ DE EXAMEN DE GRAD PRINCIPAL


Ministerul Sănătăţii a aprobat derogarea de la condiţia de experienţă profesională!

Asistenţii medicali/moaşele care doresc să se înscrie la examenul de grad principal trebuie să aibă minim 5 ani de experienţă profesională (efectiv muncita) calculată la data de 5 ianuarie 2020, a anunţat, astăzi, Comisia Centrală de Examen, într-o adresă trimisă filialelor judeţene ale OAMGMAMR.

Document ataşat:

Adresa Comisiei Centrale de Examen Grad Principal 2019 – derogare experienţă profesională (format .PDF)


ANUNŢ privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2019

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal – Sesiunea 2019, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1403/12.09.2019 pentru modificarea si completarea anexei privind  Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, aprobată prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1137/06.09.2018, publicat in Monitorul Oficial nr. 827/27.09.2018

Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali de alte specialitati, surori medicale și oficianți medicali.

Documente necesare înscrierii:

(1)La înscriere candidatul depune un dosar, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate,  acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării de la Ministerul Educațieidin România;

g) Adeverință eliberată de angajator din care să reiasă vechimea efectiv muncita in funcția de asistent medical + REVISAL ștampilat și semnat:

DESCARCĂ MODEL adeverinta pentru vechimea in munca si specialitate

Candidații trebuie sa facă dovada unei experiențe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândită în condițiile legii până la data susținerii examenului. 
În sensul prezentelor prevederi, prin experiență profesională se înțelege exercitarea efectivă a activităților profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracții de normă și cu respectarea celorlalte condiții de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză; 

(I) Experiența (vechimea) profesională de minimum 5 ani efectiv munciti cu norma întreaga sau echivalent parțial la data susținerii examenului – 24 si 25 octombrie 2019, obtinuta cumulat în specialitatea în care  a profesat cu titlul de calificare din diploma de absolvire de  soră medicală/oficiant medical (nivel M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

Se scad din experienta (vechimea) profesionala, perioada concediilor medicale, C.I.C. sau perioada concediilor fără plată!

(II) condițiile de încadrare și de durată precizate pentru următoarea situaţie:

La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare și ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, si ale anexei nr.1 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare si desfășurare a programelor de specializare in vederea reconversiei profesionale precum si in vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generalist, moase si asistenti medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, asistentii medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator si asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneo-fizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

(2) Candidații care au desfășurat activitate legală de VOLUNTARIATînregistrați in Registrul de voluntari la OAMGMAMR GALAȚI vor depune contractul de voluntariat, încheiat cu spitalele / cu SAJ, la norma intreaga sau echivalent partial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat/ RAPORTUL emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10, alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; 

(3)În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat si certificatul de status profesional de la organizațiaprofesională din statul strain respectiv.

(4)Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului si adresa de email  

  • Datele de desfășurare a examenului, pe specialități:

24.10.2019 – examen – asistenţi medicali generalişti, (de pediatrie si de ocrotire asimilati AMG), surori medicale, oficianţi medicali;

25.10.2019 – examen moase, asistenţi medicali – alte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti;

Înscrierile la examen se fac în perioada 01.10.2019 – 15.10.2019 (Ultima zi de înscriere este  MARŢI – 15.10.2019 până la ora 14:00), pentru toate specialităţile, la sediul OAMGMAMR Filiala GALATI

Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

    • Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;
    • Pe documentul de plată plătitorul va menționaTAXA de participare examen grad principal-2019

 

Daniela Artimof

Presedinte OAMGMAMR GALATI

Presedinte Comisie Locala de examen de grad principal

Secretariat: Telefon si fax 0336802521
Fax – 0336802522

 


Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2019


Ultimele Știri


Tematica și bibliografia examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2019

Examenul de grad principal sesiunea 2019 se desfăşoară după cum urmează: În data de 24.10.2019– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie,... citeste mai mult

Hotărârea nr. 33 din 2018

Hotărârea nr. 33/2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și... citeste mai mult

ORDIN nr. 1454 din 2 decembrie 2014

Pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim... citeste mai mult

DECIZIE nr. 3 din 22 ianuarie 2019

Pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității Comisiei naționale/teritoriale de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști,... citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 33 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei de reatestare a competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și a asistenților medicali,... citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 decembrie 2018

Privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali care exercită profesia în... citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea documentelor care atestă titlurile românești de calificare de asistent medical... citeste mai mult

HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 decembrie 2018

Pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr.... citeste mai mult


Examenul de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali. Citeste mai mult…

Reatestarea competenţelor profesionale. Prevederi cu privire la reluarea activității în cazul întreruperii exercitării profesiei. Citeste mai mult …

Acte normative și Hotărâri ale Consiliului național al OAMGMAMR. Citeste mai mult …

Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România. Citeste mai mult …

Recunoașterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical. Citeste mai mult …

Vedeți toate filialele OAMGMAMR. Citeste mai mult …

Educaţia medicală continuă, denumită în continuare EMC, reprezintă întreaga arie de experienţe menite să conducă la învăţare. Citeste mai mult …

Condiții generale de acces la profesia de asistent medical generalist, la profesia de moaşă şi la profesia de asistent medical. Citeste mai mult …

Informații utile, ateliere, examene, anunțuri și noutăți. Citeste mai mult …

Statutul

Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

CURSURILE ONLINE PENTRU
MEMBRII OAMGMAMR
GALAŢI