Politică de confidențialitate

CINE SUNTEM?

Acest website www.oammr-galati.ro este website-ul oficial al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala Galati și este administrat de către OAMGMAMR GALAŢI, cu sediul în Str. Brăilei nr. 31, Etaj 1- Municipiul Galați, Județul Galați

Tel: 0336.802.521 / 0336.802.522

Email: dpo@oammr-galati.ro

secretariat1@oammr-galati.ro

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Filiala Galați efectuează următoarele activităţi de prelucrare date cu caracter personal:

 1. Înregistrarea membrilor în Registrul National Unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România (Certificat de membru +Avizul anual pentru exercitarea profesiei)
 2. Autorizare sau, după caz, avizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pe teritoriul României;
 3. Atestarea titlurilor de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical obţinute în România (certificate de conformitate)
 4. Recunoaşterea calificărilor profesionale de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene
 5. Asigurarea schimbului de informaţii, prin intermediul IMI, cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;
 6. Emiterea cardului profesional european
 7. Emiterea Certificatului de status profesional curent – atestare onorabilitate şi moralitate profesională a membrilor
 8. Autorizarea exercitării temporare şi ocazionale a profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical pentru cetăţeni ai statelor terţe
 9. Soluţionarea cererilor şi petiţiilor din partea membrilor sau a altor cetăţeni ( pacienţi/aparţinători ai pacienţilor)
 10. Analiza cazurilor de abateri de la normele de etică şi deontologie profesională şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
 11. Instituirea Mecanismului de alertă – informare IMI privind restrângerea sau interzicerea exercitării profesiei (sunt comunicate abaterile disciplinare sau condamnările pentru săvârşirea unor infracţiuni legate de exercitarea profesiei)
 12. Organizarea şi desfăşurarea Examenului de grad principal – gestionare dosare de înscriere participanţi şi emitere certificate de grad principal
 13. Practica independenta – PFI / avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali
 14. Iniţierea şi promovarea/organizarea şi desfăşurarea de forme de educaţie profesională continuă (cursuri, conferinţe, simpozioane, etc.)
 15. Activitatea EMC
 • creditare cursuri şi acreditare furnizori
 • platformă cursuri online
 1. Organizare şi derulare programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor;
 2. Cursuri de calificare ANC: Infirmieră, Baby sitter, Îngrijitor bătrâni, Îngrijitor bolnavi;
 3. Organizarea şi desfăşurarea Examenului de Reatestare a competenţelor profesionale – completare contracte, fişe de evaluare stagiu, diplome de absolvire, ş.a. ;
 4. Autorizarea exercitării temporare a profesiei în calitatea de voluntar; organizarea şi desfăşurarea contractelor de voluntariat, conform Legii 78/2014 – privind reglementarea activităţii de voluntariat în România; Înregistrarea Certificatelor de voluntar şi a Rapoartelor de voluntariat;
 5. Implementarea proiectelor europene – înregistrare şi gestionare activităţi cu grup ţintă;
 6. Gestionarea Site web: https://www.oammr-galati.ro – www.oamr.ro vizitat de utilizatori;
 7. Facebook: Ordinul Asistenţilor Medicali din Romania – comunicare directă cu utilizatorii
 8. Gestionarea şi arhivarea documentelor de resurse umane ale salariaţilor proprii şi ale membrilor OAMGMAMR (dosare personale, cazier, certificate de sănătate A5, REVISAL, etc.)
 9. Gestionarea şi arhivarea documentelor financiare (state de plată, program informatic SAGA, alimentare/ transfer carduri bancare, contracte cu formatorii de cursuri acreditați, Transmitere Declarația 112, etc.)
 10. Gestionarea şi arhivarea documentelor de Resurse Umane: contracte de muncă ale angajaților și ale membrilor OAMGMAMR Galați, înregistrări / modificări în REVISAL/Rapoarte per salariat din REVISAL – pentru salariații OAMGMAMR Galați și colectarea/prelucrarea datelor din Rapoarte per salariat din REVISAL pentru membrii OAMGMAMR Galați,
 11. Utilizarea unui sistem de monitorizare video – accesul in sediul instituţiei.

În data de 4 mai 2016 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

– Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),

– Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

NOTIFICARE/INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM REGULAMENTULUI UE 679/2016

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul UE 2016/679 cu privire la protecţia datelor persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Deoarece OAMGMAMR GALAŢI colectează în mod legitim datele personale ale membrilor săi, doreşte să-i informeze pe aceştia referitor la scopurile colectării, precum și referitor la drepturile pe care le au, conform Regulamentului menţionat.

Temeiul legal pe baza căruia OAMGMAMR GALAŢI  prelucrează datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin, îl constituie OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Ø  Scopurile prelucrării datelor personale de către OAMGMAMR GALAŢI:

–          înregistrarea în Registrul Unic Național al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali,

–          eliberarea certificatelor de membru și duplicate,

–          eliberarea certificatelor de status profesional sau a Certificatului de conformitate,

–          evidența membrilor și comunicarea cu aceștia,

–          suspendarea/întreruperea suspendării din calitatea de membru,

–          eliberarea Avizelor anuale pentru exercitarea profesiei,

–          eliberarea adeverințelor pentru participarea la concursuri, transferul – la cerere – în altă filială a OAMGMAMR, în cazul schimbării domiciliului membrilor);

–          reatestarea competențelor profesionale,

–          recunoașterea calificărilor profesionale,

–          organizarea examenelor și concursurilor – organizarea examenului de grad principal;

–          organizarea examenelor de reatestare a competențelor profesionale de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;

–          derularea activităților de educație medicală continuă (inclusiv cursuri online),

–          acreditarea formatorilor de cursuri EMC,

–          eliberarea diplomelor de participare la cursurile EMC și a duplicatelor acestora,

–          eliberarea adeverințelor pentru concursuri/examene,

–          soluționarea cererilor și petițiilor,

–          analizarea cazurilor de abateri de la normele de etică și deontologie profesională și de la regulile de bună practică profesională (în calitate de organ de jurisdicție profesională),

–          soluționarea cererilor şi petițiilor

–          scopuri statistice, pentru evidenţa membrilor;

–          pentru  interogarea sau informare IMI,

–          avizarea înființării de cabinete individuale și a practicii independente,

–          îndeplinirea altor obligații legale prevăzute în legislația în vigoare – în contextul relației dintre persoana vizată și organizația profesională, pentru atingerea scopurilor legitime și asigurarea identificării unice a persoanei în sistemele și evidențele OAMGMAMR.

Ø  Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt:

–          nume și prenume, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, data nașterii, locul nașterii, adresa de domiciliu/de corespondență, telefon, email, date privind starea civilă, cetățenia, certificat privind starea de sănătate, abaterile disciplinare, REVISAL-locul de muncă, acte legalizate care atesta formarea profesională, adeverința de venit/salariu, cazierul judiciar, copii după diplomele care atestă studiile absolvite, s.a.

Datele personale prelucrate sunt cele rezultate prin completarea de către persoanele vizate de cereri, declarații pe proprie răspundere, precum și din actele/copiile actelor depuse la OAMGMAMR GALAŢI în contextul relaţiei cu acesta, conform prevederilor legale, statutului organizaţiei şi regulilor şi procedurilor interne ale acesteia privitoare la activităţile desfășurate pentru atingerea scopurilor legitime anterior menţionate.

Datele cu caracter personal menţionate mai sus sunt destinate utilizării de către OAMGMAMR GALAŢI şi pot fi comunicate următorilor destinatari: tuturor autorităţilor publice cu atribuţii în domeniu, autorităţilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi altor destinatari care au legătură directă cu realizarea scopului pentru care sunt furnizate aceste date.

Toate persoanele/ operatorii de date care vor avea acces ulterior la datele furnizate de către dumneavoastră semnează contracte de confidenţialitate în acest sens.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale în mod corect, acestea fiind necesare în scopul determinat prin cadrul normativ în vigoare. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea eliberării documentelor necesare exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical.
Datele personale menţionate mai sus vor fi păstrate pe o perioadă de timp stabilită conform legislaţiei specifice arhivării.

Pe lângă scopul îndeplinirii obligaţiilor sale legale, OAMGMAMR GALAŢI prelucrează date cu caracter personal în vederea derulării de proiecte finanţate din fonduri europene.

OAMGMAMR GALAŢI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiţie sau plângere

Conform Regulamentului, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări au urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de a primi informaţii clare și inteligibile cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
 2. dreptul de acces la datele personale;
 3. dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate și/sau administrate;
 4. dreptul de ștergere a datelor personale prelucrate, atunci când acest lucru nu contravine unei prevederi legale (dreptul de a fi uitat);
 5. dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale;
 6. dreptul la portabilitatea datelor personale către alt Operator;
 7. dreptul la opoziţie și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale, cu exceptia cazului în care prelucrarea este legitimă (operatorul face această prelucrare ca urmare a respectării unor cerinţe legale);
 8. dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul OAMGMAMR GALAŢI au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și expediată la adresa organizației sau transmisă electronic la dpo@oammr-galati.ro  prin care să-şi exercite în mod just și licit dreptul de intervenție garantat, privind drepturile anterior menționate.

La aceeași adresă se pot solicita informații suplimentare, clarificări sau se pot semnala situații în care s-au produs încălcări ale acestor drepturi în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR GALAŢI.
OAMGMAMR GALAŢI va răspunde la solicitări într-un termen rezonabil de maximum 30 zile, acesta putând fi extins în condiții excepționale, justificate, cu informarea solicitantului, la 60 de zile.

FORMULARUL “Declarație – CONSIMŢĂMÂNT cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR Galați”